logologo

Handvest van de bescherming van het privé-leven

1/ Algemeen

We respecteren uw privacy bij het gebruik van de website www.qspot.be  en uw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van uw persoonlijke gegevens. Daarom is het doel van dit handvest om u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we van deze gegevens maken.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door:
Nanoo Design - info@nanoo.design
Als u vragen heeft over dit handvest of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@qspot.be of per briefwisseling naar het bovenstaande adres.
De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het bijzonder zijn ze onderworpen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

2/ De gegevens die we verzamelen

Door de site zelf worden automatisch geen persoonlijke gegevens verzameld. De enige gegevens die we verwerken, zijn die gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door een taal te kiezen, door een contactformulier of een verzoek op de site in te vullen, door met ons te communiceren via e-mail, enz. … In deze context zijn de persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken volgens uw gebruik van de site de volgende:
 • Algemene persoonlijke informatie titel, naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats en -datum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en IP-adres.
 • Uw taalvoorkeuren.
 • De beschrijving en het postadres van uw onroerende goederen.
 • De karakteristieken en kenmerken van de goederen waarvoor u een zoekopdracht uitvoert (uw zoekcriteria).
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door toegang te vragen tot “eigenaarsruimte” op deze website, in briefwisseling en/of per telefoon.
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat ons bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk).
Daar waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen zijn aangebracht aan deze gegevens.
De geregistreerde persoonlijke gegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals uw voorkeuren voor producten, diensten en / of informatie over uw levenskeuzes (regio, buurt, type gezochte woning …) die u ons hebt meegedeeld in het kader van onze professionele relaties.
Andere gegevens die automatisch worden verzameld, worden enkel verzameld door statistische hulpmiddelen, zoals Google Analytics, en hebben alleen betrekking op de datum, tijd, uw TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, de pagina’s Webbrowsers maar blijven verder volledig anoniem.
Mogelijk moeten we ook gegevens over u, komende van derden, verwerken, zoals de verschillende portaalsites of andere media (Immoweb, Vlan, Logicimmo, …). Deze worden alleen aan ons meegedeeld na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectievelijke websites. We kunnen ook informatie over u ontvangen van partners met wie wij gezamenlijke diensten aanbieden of gezamenlijke marketingacties uitvoeren. Ten slotte ontvangen we mogelijks informatie over u via sociale media, bijvoorbeeld wanneer u met ons interageert op deze sociale media. We beschermen alle gegevens die we van derden hebben verkregen in overeenstemming met de praktijken die in dit handvest worden beschreven. We passen ook aanvullende beperkingen toe die ons worden opgelegd door de gegevensbron.

3/ Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • U toelaten de verschillende functies van de site te gebruiken, u de gevraagde diensten te leveren, uw informatie-aanvragen te verwerken of er gevolg aan te geven ; en voor elk ander gebruik dat nodig is voor de uitvoering van het contract dat u met ons sluit door gebruik te maken van onze website en onze diensten;
 • om u, namelijk per e-mail, de lijst van de panden die aan uw criteria voldoen (e-mail alerts) of informatie over onze producten en diensten toe te sturen, en dit voor zover u hiertoe uw toestemming hebt gegeven bij de registratie.
 • te zorgen voor de beveiliging van de site, tot het voorkomen en bestrijden van alle mogelijke vormen van fraude en misbruik.
 • Om globale statistieken op te maken tot verbetering van onze website en onze dienstverlening, maar enkel door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens te maken in een geaggregeerde vorm die u niet rechtstreeks identificeert.

4/ Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, accepteert u dat er cookies op uw computer zijn geïnstalleerd om bepaalde informaties te registreren. Onze cookies staan niet toe u persoonlijk te identificeren. Ze worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken en uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taal te onthouden.
Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens, dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. De levensduur van een cookie hangt af van zijn aard. Het kan een “tijdelijke” cookie zijn die op uw computer blijft gedurende uw bezoek aan de site, of een “permanente” cookie die wordt bewaard tot het vervalt of wanneer het is door uzelf is verwijderd.
We gebruiken de volgende cookies op onze website:
 • ’strikt noodzakelijke’ cookies, die tijdelijke technische cookies zijn, essentieel om door de website te bladeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunt u bijvoorbeeld niet het resultaat van een zoekopdracht terugvinden op de detailpagina van een onroerend goed.
 • “Functionele” cookies zijn permanente cookies waarmee de website uw gebruiksvoorkeuren kan onthouden. We slaan bijvoorbeeld de geselecteerde taal op om deze automatisch te activeren wanneer u de volgende keer de site bezoekt. Zonder deze cookies moet de gebruiker systematisch de taal van zijn keuze opnieuw kiezen.
 • “Analytische” cookies. We gebruiken analytische cookies, zoals Google Analytics of Facebook, om geaggregeerde informatie te verzamelen over de tijd die u op onze site of bezochte pagina’s doorbrengt.
 • “Derden” cookies zijn cookies die door externe sites of externe componenten kunnen worden geplaatst. We gebruiken externe componenten om de gebruikerservaring op onze site te verbeteren (bijvoorbeeld: instant messaging-systeem, virtuele tours, videospeler, …). Deze cookies zijn onderworpen aan het respectieve privacybeleid van die externe services (bijvoorbeeld het privacybeleid van YouTube).
In de meeste internetbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren instellen, deze verwijderen en zelfs uitschakelen. Als u echter besluit het gebruik van cookies door de site te beperken of te verbieden, kan dit van invloed zijn op uw gebruikerservaring en bepaalde functies van de site beïnvloeden.

5/ Beveiliging van uw gegevens

We zijn zeer attent op de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
We stellen alles in het werk om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om elke schending van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, zowel toevallig als onrechtmatig, of het nu gaat om vernietiging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens die op onze site zijn verzameld, teneinde u ten allen tijde een gepaste beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen en ze te beschermen.
In geval van overtreding van uw persoonlijke gegevens, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door info@nanoo.desgin.

6/ Gegevensoverdracht aan derden

Uw gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden toegewezen of verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet aan ons bedrijf zijn gerelateerd. Bovendien hebben al onze werknemers of onafhankelijke dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens een strikte geheimhoudingsplicht.
Uw persoonlijke gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan onderaannemers (bijv. Banken, IT-providers, clouds …) maar alleen in het kader van voor onze rekening geleverde diensten, op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring. In het geval dat een derde partij namens ons en voor onze rekening verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde gegevens, zal een gegevensverwerkingsovereenkomst door ons worden gesloten met de betreffende derde partij om u hetzelfde beschermings- en vertrouwelijkheidsniveau van de verzamelde gegevens te garanderen. In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
Wat betreft de opslag van uw persoonlijke gegevens, garanderen wij dat u alleen providers selecteert die voldoen aan de bepalingen van de GDPR.
ndien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven wanneer deze door de gerechtelijke of administratieve autoriteiten aan ons worden opgelegd, maar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7/ Bewaartermijnen

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de in dit handvest vermelde doeleinden te bereiken.

8/ Uw rechten

In overeenstemming met de vigerende wetgeving, heeft u te allen tijde het recht van toegang, tot correctie, het wissen, de beperking van de verwerking, het verzet tegen de behandeling en het recht om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.
Nanoo designinfo@nanoo.design zal aan elke ontvanger aan wie de gegevens werden verstrekt, kennis geven van elke verbetering of verwijdering van persoonsgegevens of van elke beperkingen van de verwerking die wordt uitgevoerd door ze, tenzij zulks onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vereisen.
U kan op elk moment uw toestemming voor het gebruik dat u eerder hebt toegestaan, intrekken. De intrekking van uw toestemming voor een of ander gebruik van uw persoonlijke gegevens geldt alleen voor de toekomst, zonder de reeds uitgevoerde behandelingen aan te tasten.
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of om één van uw rechten uit te oefenen, kan u een verzoek indienen via e-mail naar  info@qspot.be of per briefwisseling naar het postadres hierboven vermeld. Alle aanvragen moeten vergezeld zijn van een bewijs van uw identiteit.
U hebt ook het recht om een beroep in te stellen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, tel. : 02 / 274.48.00 – e-mail: commission@privacycommission.be, zonder enige afbreuk te doen aan elk ander rechtsmiddel ter uwer beschikking.

9/ Hernieuwing

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van de site, om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. De nieuwste versie zal steeds voorrang hebben op de voorgaande.